Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 461/2008 της Επιτροπής, της 28ης Μαΐου 2008 , για καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον καθορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών