Ο περί Σύναψης Καταναλωτικών Συμβάσεων εξ Αποστάσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2009.