Ενοποιημένη απόδοση της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης#ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ - ΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ#ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ - Η ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ Η ΑΛΙΕΙΑ#Άρθρο 39#(πρώην άρθρο 33 της ΣΕΚ)