Υπόθεση Τ-194/04: Προσφυγή της The Bavarian Lager Company κατά της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων που ασκήθηκε στις 27 Μαΐου 2004