Γραπτή ερώτηση E-2982/08 υποβολή: Ingeborg Gräßle (PPE-DE) προς την Επιτροπή. Ανάπτυξη προσωπικού και εξωτερικοποίηση μέσω εκτελεστικών οργανισμών