Γραπτή ερώτηση E-2775/04 υποβολή: Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL) προς την Επιτροπή. Γ' ΚΠΣ και επιχειρησιακά προγράμματα για την Ελλάδα