Διάταξη του Πρωτοδικείου (τέταρτο τμήμα) της 14ης Ιανουαρίου 2004.#Μακεδονικό Μετρό και Μηχανική ΑΕ κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.#Διαγωνισμοί για τη σύναψη συμβάσεων δημοσίων έργων - Μη κίνηση διαδικασίας για τη διαπίστωση παραβάσεως - Άρθρο 3 της οδηγίας 89/665/ΕΟΚ - Αγωγή αποζημιώσεως - Απαράδεκτο.#Υπόθεση T-202/02. Διάταξη του Πρωτοδικείου (τέταρτο τμήμα) της 14ης Ιανουαρίου 2004.