Γραπτή ερώτηση E-2455/08 υποβολή: Chris Davies (ALDE) προς την Επιτροπή. Εισαγωγή φανών ορατότητας