Οδηγία 2004/115/ΕΚ της Επιτροπής, της 15ης Δεκεμβρίου 2004, για την τροποποίηση της οδηγίας 90/642/ΕΟΚ του Συμβουλίου σε ό,τι αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων για ορισμένα φυτοφάρμακα που ορίζονται στην εν λόγω οδηγίαΚείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ