Γραπτή ερώτηση E-2687/05 υποβολή: Hiltrud Breyer (Verts/ALE) προς την Επιτροπή. Παραβίαση του κοινοτικού δικαίου στο χημικό εργοστάσιο Carling