Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3138/87 της Επιτροπής της 20ής Οκτωβρίου 1987 περί καταργήσεως του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2624/87 περί παύσεως της αλιείας κίτρινης πολλάκας από πλοία με σημαία της Ιρλανδίας