Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1969/2006 του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 2006 , περί καθορισμού της τιμής προσανατολισμού και της κοινοτικής τιμής παραγωγής ορισμένων προϊόντων αλιείας βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 104/2000, για την αλιευτική περίοδο 2007