Διορισμός των μελών του Συμβιβαστικού Οργάνου που συνεστήθη με την απόφαση της Επιτροπής της 1ης Ιουλίου 1994 , 94/442/ΕΚ, σχετικά με τη θέσπιση διαδικασίας συμβιβασμού στο πλαίσιο της εκκαθάρισης των λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ), τμήμα εγγυήσεις