Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3568/83 του Συμβουλίου της 1ης Δεκεμβρίου 1983 περί καθορισμού των κομίστρων για τις οδικές εμπορευματικές μεταφορές μεταξύ των κρατών μελών