Γραπτή ερώτηση E-3430/05 υποβολή: Alyn Smith (Verts/ALE) προς την Επιτροπή. Η εταιρεία Smyril Line