ΓPAΠTH ΕΡΩΤΗΣΗ E-0138/04 υποβολή: Kathalijne Buitenweg (Verts/ALE) προς την Επιτροπή. Χρησιμοποίηση των στοιχείων επιβατών για δοκιμή του συστήματος CAPPS II.