Μη διατύπωση αντιρρήσεων σε κοινοποιηθείσα συγκέντρωση (Υπόθεση M.9027 — Fosun International / FFT) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)