Υπόθεση T-15/13: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 13ης Μαΐου 2015 — Group Nivelles κατά ΓΕΕΑ — Easy Sanitairy Solutions (Αύλακας απορροής ντους) [Κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγμα — Διαδικασία κηρύξεως ακυρότητας — Καταχωρισμένο σχέδιο ή υπόδειγμα το οποίο απεικονίζει αύλακα απορροής υδάτων ντους — Προγενέστερο σχέδιο ή υπόδειγμα — Λόγοι ακυρότητας — Νεωτερισμός — Ατομικός χαρακτήρας — Ορατά χαρακτηριστικά προγενέστερου σχεδίου ή υποδείγματος — Επίμαχα προϊόντα — Άρθρα 4 έως 7, 19 και άρθρο 25, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού (ΕΚ) 6/2002]