Υπόθεση T-523/14: Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 27ης Αυγούστου 2015 — Squeeze Life κατά ΓΕΕΑ — Evolution Fresh (SQUEEZE LIFE) (Κοινοτικό σήμα — Διαδικασία ανακοπής — Ανάκληση της αιτήσεως καταχωρίσεως — Διόρθωση της αποφάσεως με την οποία περατώνεται η διαδικασία της προσφυγής ενώπιον του τμήματος προσφυγών — Κατάργηση της δίκης)