Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 629/2004 της Επιτροπής, της 2ας Απριλίου 2004, για καθορισμό της μέγιστης επιστροφής κατά την εξαγωγή λευκασμένου ρυζιού με προορισμό ορισμένες τρίτες χώρες με στρογγυλούς κόκκους στο πλαίσιο της δημοπρασίας που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1875/2003