Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1294/2006 της Επιτροπής, της 30ής Αυγούστου 2006 , για τη θέσπιση απαγόρευσης της αλιείας μπρόσμιου στη ζώνη ICES ΙV(νορβηγικά ύδατα) από σκάφη που φέρουν σημαία Γερμανίας