Ειδική έκθεση αριθ. 18/2015 — «Χρηματοδοτική συνδρομή σε χώρες ευρισκόμενες σε δυσχερή θέση»