Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Ατομικής Ενεργείας, ( Συνθήκη ΕΚΑΕ - Ευρατόμ ), Τίτλος δεύτερος - Διατάξεις για την ενίσχυση της προόδου στον τομέα της πυρηνικής ενεργείας, Κεφάλαιο VΙ: Ο εφοδιασμός, Τμήμα Ι: Ο οργανισμός, Άρθρο 56