Υπόθεση T-179/06: Αγωγή της 7ης Ιουλίου 2006 — Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Burie Onderzoek en Advies B.V.