Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 694/2004 της Επιτροπής, της 15ης Απριλίου 2004, για καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων