Ετήσια έκθεση 2016 για την εφαρμογή των μέσων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την χρηματοδότηση των εξωτερικών δράσεων το 2015