Υπόθεση C-228/05: Απόφαση του Δικαστηρίου (τρίτο τμήμα) της 14ης Σεπτεμβρίου 2006 (αίτηση του Commissione tributaria di primo grado di Trento —Ιταλία— για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως) — Stradasfalti Srl κατά Agenzia delle Entrate Ufficio di Trento (Έκτη οδηγία ΦΠΑ — Άρθρα 17, παρά γραφος 7, και 29 — Δικαίωμα προς έκπτωση του ΦΠΑ επί των εισροών)