Γραπτή ερώτηση P-1809/05 υποβολή: Yannick Vaugrenard (PSE) προς την Επιτροπή. Μετεγκαταστάσεις εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης