Γενικός προϋπολογισμός της Έυρωπαïκής Eνωσης για το οικονομικό έτος 2009 περίληψη με αριθμητικά στοιχεία