Γραπτή ερώτηση P-3919/06 υποβολή: Stavros Lambrinidis (PSE) προς την Επιτροπή. Κέντρο Παρακολούθησης και Πληροφοριών της ΕΕ και πυρκαγιές στην Ελλάδα τον Αύγουστο του 2006