ΓPAΠTH ΕΡΩΤΗΣΗ E-0885/04 υποβολή: Paulo Casaca (PSE) προς την Επιτροπή. Κατάλογος των ειδών βαθύβιων, πελαγικών και βενθικών ιχθύων.