Γραπτή ερώτηση E-0486/10 υποβολή: Michail Tremopoulos (Verts/ALE) προς την Επιτροπή. Διαγραφή χρεών Αϊτής