Απόφαση (ΕΕ) 2020/511 του Συμβουλίου της 26ης Μαρτίου 2020 για τον διορισμό των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής των Περιφερειών για την περίοδο από 26 Ιανουαρίου 2020 έως 25 Ιανουαρίου 2025