Υπόθεση F-73/08: Προσφυγή-αγωγή της 25ης Αυγούστου 2008 — Marcuccio κατά Επιτροπής