ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ Α :# Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3094/86 του Συμβουλίου της 7ης Οκτωβρίου 1986 για τη θέσπιση ορισμένων τεχνικών μέτρων διατήρησης των αλιευτικών πόρων