Υπόθεση T-328/03: Απόφαση του Πρωτοδικείου της 2ας Μαΐου 2006 — O2 (Germany) κατά Επιτροπής ( Ανταγωνισμός — Συμπράξεις — Κοινοποιηθείσα συμφωνία — Τρίτη γενιά κινητών τηλεπικοινωνιών — Αρνητική πιστοποίηση — Ατομική απαλλαγή — Ανάλυση της καταστάσεως ελλείψει συμφωνίας — Συνέπειες της συμφωνίας επί του ανταγωνισμού )