Γραπτή ερώτηση E-5215/10 Nikolaos Salavrakos (EFD) προς την Επιτροπή. Ακτοπλοϊκές μεταφορές στην Ελλάδα – κανονισμός 3577/92