Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1679/2005 του Συμβουλίου, της 6ης Οκτωβρίου 2005, για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2075/92 για την κοινή οργάνωση αγοράς στον τομέα του ακατέργαστου καπνού