Υπόθεση C-813/19 PPU: Διάταξη του Δικαστηρίου (τρίτο τμήμα) της 21ης Ιανουαρίου 2020 [αίτηση του Cour d’appel d’Aix-En-Provence (Γαλλία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] – Εκτέλεση ευρωπαϊκού εντάλματος συλλήψεως εκδοθέντος κατά του MN (Προδικαστική παραπομπή – Επείγουσα προδικαστική διαδικασία – Άρθρο 99 του Κανονισμού Διαδικασίας του Δικαστηρίου – Δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις – Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης – Απόφαση-πλαίσιο 2002/584/ΔΕΥ – Άρθρο 6, παράγραφος 1 – Έννοια του όρου «δικαστική αρχή έκδοσης» – Αποτελεσματική δικαστική προστασία)