Γραπτή ερώτηση E-0972/06 υποβολή: Elly de Groen-Kouwenhoven (Verts/ALE) και Hiltrud Breyer (Verts/ALE) προς την Επιτροπή. Ανεξέλεγκτες αμμοληψίες από ποτάμια και κοιλάδες της Βουλγαρίας