Γραπτή ερώτηση P-3776/06 υποβολή: Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE-DE) προς την Επιτροπή. Ενεργοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από τις δασικές πυρκαϊές στην Γαλικία (Ισπανία)