Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2757/86 της Επιτροπής της 4ης Σεπτεμβρίου 1986 περί καθορισμού των επιστροφών που εφαρμόζονται κατά την εξαγωγή των σιτηρών, των αλεύρων και των πλιγουριών και σιμιγδαλιών σίτου ή σικάλεως