Διορθωτικό στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2020/2153 της Επιτροπής, της 7ης Οκτωβρίου 2020, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1939 του Συμβουλίου όσον αφορά τις κατηγορίες επιχειρησιακών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τις κατηγορίες υποκειμένων των δεδομένων των οποίων τα επιχειρησιακά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μπορούν να αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας στο ευρετήριο δικογραφιών από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 431 της 21ης Δεκεμβρίου 2020)