Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος, Μέρος τρίτο - Η πολιτική της Κοινότητoς, Τίτλος V - Οικονομική και κοινωνική συνοχή, Άρθρο 130 ε