Γραπτή ερώτηση P-2916/04 υποβολή: Fernando Fernández Martín (PPE-DE) προς την Επιτροπή. Απόρριψη αστικών λυμάτων στα Κανάρια νησιά