2004/894/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 20ής Δεκεμβρίου 2004, με την οποία επιτρέπεται προσωρινά η εμπορία ορισμένων σπόρων του είδους Triticum aestivum, που δεν ικανοποιούν τις απαιτήσεις της οδηγίας 66/402/ΕΟΚ του Συμβουλίου [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2004) 5028]Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ