Поправка на Обявление от правителството на Република Гърция относно Директива 94/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно условията за предоставяне и ползване на разрешения за проучване, изследване и производство на въглеводороди ( ОВ C 400, 13.11.2014 г. )