Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1852/2003 της Επιτροπής της 21ης Οκτωβρίου 2003 σχετικά με την έγκριση της χρήσης ενός κοκκιδιοστατικού στις ζωοτροφές για περίοδο δέκα ετών (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)