Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου (έβδομο τμήμα) της 20ής Σεπτεμβρίου 2017 (Αποσπάσματα)$