Rozporządzenie Komisji (UE) 2019/1901 z dnia 7 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów cytryniny w suplementach diety na bazie ryżu poddanego fermentacji grzybami Monascus purpureus (Tekst mający znaczenie dla EOG)